วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 มี.ค. 2563
142 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ และถอดราชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประกาศบัญชีร ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 มี.ค. 2563
143 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ และถอดราชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประกาศบัญชีร ดาวน์โหลดเอกสาร
89
16 มี.ค. 2563
144 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
04 มี.ค. 2563
145 มารู้จัก..ไวรัสโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
27 ก.พ. 2563
146 ประเทศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ก.พ. 2563
147 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรือง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
21 ก.พ. 2563
148 ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
19 ก.พ. 2563
149 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 ก.พ. 2563
150 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
11
19 ก.พ. 2563
151 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ก.พ. 2563
152 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
03 ก.พ. 2563
153 โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
31 ม.ค. 2563
154 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ม.ค. 2563
155 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
29 ม.ค. 2563
156 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลฉลุง "พอเพียง สุจริต โปร่งใส" ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ม.ค. 2563
157 ประกาศเทศบาลตำลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ม.ค. 2563
158 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
24 ม.ค. 2563
159 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 ม.ค. 2563
160 ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
08 ม.ค. 2563
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24