วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ข้อชี้แจงเรื่องการขาดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) เกินกว่า 3 ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
07 เม.ย. 2563
122 คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 731 / 2563 เรื่อง มาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
122
04 เม.ย. 2563
123 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 เม.ย. 2563
124 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 2/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
02 เม.ย. 2563
125 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ว่าด้วยเรื่อง การงดละหมาดญะอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะห์ตับลี ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 เม.ย. 2563
126 มติมหาเถรสมาคม สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 เม.ย. 2563
127 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ที่ 1/2563 และ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
02 เม.ย. 2563
128 คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 719/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 เม.ย. 2563
129 คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 720/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 เม.ย. 2563
130 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มา ลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 เม.ย. 2563
131 เทศบาลตำบลฉลุง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 เม.ย. 2563
132 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง กำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
90
31 มี.ค. 2563
133 แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
29 มี.ค. 2563
134 ประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ผู้ใดมีความประสงค์ที่สนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกล้วยไม้ ขอให้ประสานโดยตรงกับประธานสหกรณ์ ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด โทรศัพท์หมายเล ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 มี.ค. 2563
135 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 มี.ค. 2563
136 การประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการของคนต่างด้าวที่พำนักอาศัยในจังหวัดสตูลท่เกินระยะเวลาทที่ได้รับอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
97
25 มี.ค. 2563
137 คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 584/2563 เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าว ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสตูล และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดสตูลเป็นการชั่วคร ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 มี.ค. 2563
138 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 มี.ค. 2563
139 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 2019) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 มี.ค. 2563
140 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขิงเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563 เทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 มี.ค. 2563
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24