วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รับสมัครพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
118
17 ก.ค. 2563
82 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 ก.ค. 2563
83 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 มิ.ย. 2563
84 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 มิ.ย. 2563
85 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
29 มิ.ย. 2563
86 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 มิ.ย. 2563
87 ประกาศอำเภอเมืองสตูล ขอเชิญสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 มิ.ย. 2563
88 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
10 มิ.ย. 2563
89 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 มิ.ย. 2563
90 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การถอดรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณีเสียชีวิต) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
27 พ.ค. 2563
91 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
26 พ.ค. 2563
92 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การถอดรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณีเสียชีวิต) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 พ.ค. 2563
93 ประกาศคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
21 พ.ค. 2563
94 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
110
20 พ.ค. 2563
95 ประกาศ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00น.- 10.30 น. ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ - บริเวณซอยสำนักงานเทศบาลตำบลฉลุง โรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตำบลฉลุง ถึงปลายสาย และซอยแยกทั้งหมด ขออภัยในความไม่สะดวก หาก ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 พ.ค. 2563
96 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะจัดฝึกอบรมหลัดสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Scieearning จำนวน 300 คน แบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 15 วัน และหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic D ดาวน์โหลดเอกสาร
103
19 พ.ค. 2563
97 แนวทางปฏิบัติด้านสาธาณสุขสำหรับตลาดสด ตลาดนัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ผ่อนคลายระยะที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 พ.ค. 2563
98 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับการเปิดใช้บริการสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ผ่อนคลายระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 พ.ค. 2563
99 มาตรการผ่อนปรน เพื่อการเตรียมพร้อมเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 พ.ค. 2563
100 คำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และผ่อนคลายระยะที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 พ.ค. 2563
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24