วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 พ.ค. 2561
322 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
24 พ.ค. 2561
323 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
08 พ.ค. 2561
324 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 เม.ย. 2561
325 ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 เม.ย. 2561
326 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 เม.ย. 2561
327 ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
23 มี.ค. 2561
328 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
16 มี.ค. 2561
329 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 มี.ค. 2561
330 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 มี.ค. 2561
331 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
09 ก.พ. 2561
332 ประกาศยกเลิกการสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
140
22 ธ.ค. 2560
333 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 ต.ค. 2560
334 เทศบาลตำบลฉลุง แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
12 ต.ค. 2560
335 แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ต.ค. 2560
336 รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง กองศึกษา เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
29 ก.ย. 2560
337 รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง กองคลัง เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 ก.ย. 2560
338 รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
29 ก.ย. 2560
339 รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง กองช่าง เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
29 ก.ย. 2560
340 รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 ก.ย. 2560
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24