วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 ต.ค. 2562
182 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
09 ต.ค. 2562
183 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2562
184 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2562
185 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่องการระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
25 ก.ย. 2562
186 ประกาศ สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 ก.ย. 2562
187 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
20 ก.ย. 2562
188 ประชาสัมพันธ์ แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
123
18 ก.ย. 2562
189 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
16 ก.ย. 2562
190 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
16 ก.ย. 2562
191 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขอเชิญประชุมเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
146
13 ก.ย. 2562
192 ประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
104
12 ก.ย. 2562
193 ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หน่วยงานรับลงทะเบียน เทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
11 ก.ย. 2562
194 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
10 ก.ย. 2562
195 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
29 ส.ค. 2562
196 รายงานรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
22 ส.ค. 2562
197 รายงานรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 ส.ค. 2562
198 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
14 ส.ค. 2562
199 เทศบาลตำบลฉลุง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ รายละเอียดตามแผ่นพับ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 ก.ค. 2562
200 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผ้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 ก.ค. 2562
 
     กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24