วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 พ.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การถอดรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุงและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีเสียชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 พ.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 พ.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 ต.ค. 2564
5 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง งดการใช้บริการงานทะเบียนราษฏร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ต.ค. 2564
6 ประกาศคระกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 ก.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
07 ก.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ/หรือประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ก.ย. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ส.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 ส.ค. 2564
11 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ส.ค. 2564
12 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ส.ค. 2564
13 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ส.ค. 2564
14 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ส.ค. 2564
15 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ก.ค. 2564
16 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลฉลุง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
15 ก.ค. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 ก.ค. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 มิ.ย. 2564
19 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
17 มิ.ย. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
16 มิ.ย. 2564
 
     กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24