ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
  รายละเอียด : ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 121 คน