ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2561
  รายละเอียด : ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ปีงบประมาณ 2559 รายละ 400 บาท ต่อเดือน และรายละ 600 บาท ต่อเดือน ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยเด็กมีสัญชาติไทย และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน นั้น
อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลฉลุง ได้ดำเนินการรับลงทะเบียบผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย รายรายเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้โดยปิดประกาศเป็นระยะ 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่ สำนักงานเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากนำสูติบัตรของเด็กมายื่นเพื่อแสดงว่าเด็กเกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 135 คน